Privacyverklaring van Praktijk voor Natuurlijk Dieet- en Voedingsadvies
Praktijk voor Natuurlijk Dieet- en Voedingsadvies gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerk ik van jou?
Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten dan heb ik een aantal gegevens van je nodig. Deze verstrek je via de telefoon (bijv. bij het maken van een afspraak) of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN-nummer
  • Telefoonnummer/mobielnummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam plus klantnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarvoor heb ik deze gegevens nodig
Identificerende gegevens
Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruik om je identiteit vast te kunnen stellen, zoals je naam, geboortedatum, adresgegevens, BSN-nummer en telefoonnummer/mobielnummer. Je adresgegevens en telefoonnummer/mobielnummer zullen ook worden gebruikt om contact met je te kunnen onderhouden gedurende jouw behandeling.

Medische gegevens
Ik verwerk alleen medische gegevens (zogenaamde ‘bijzondere’ en/of gevoelige persoonsgegevens) die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de daarbij behorende adviezen te kunnen geven.

Gegevens zorgverzekeraar
Deze gegevens heb ik nodig om een factuur te kunnen maken. Dit zijn de naam van je zorgverzekeraar en je klantnummer. Daarnaast verplicht de zorgverzekeraar mij om bepaalde gegevens op de factuur te vermelden zoals jouw naam en adresgegevens, je geboortedatum, je BSN-nummer en het soort consult.

Al deze bovenstaande gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?
Ik bewaar jouw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de behandeling. Dit is verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Je facturen worden maximaal 7 jaar bewaard volgens de eis van de Belastingdienst.

Delen met anderen
Ik zal jouw gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is en met jouw instemming, verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer zoals (huis)arts of overdracht aan andere zorgverleners zoals osteopaat, psycholoog enz.). Ik heb met hun een verwerkingsovereenkomst ten behoeve van een veilige gegevensoverdracht.

Ik zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting/webbureau om jouw gegevens veilig op te bergen. Ook dit bedrijf werkt in overeenstemming met de AVG. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerking van persoonsgegevens.

Mijn accountant ontvangt een kopie van jouw factuur, zodat ik aan de eisen van de belastingdienst kan voldoen. Ook de accountant werkt in overeenstemming met de AVG. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerking van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voedingvaniwaarde.nl Er wordt dan een afspraak met je gemaakt, omdat legitimatie verplicht is om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of deze zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op via info@voedingvaniwaarde.nl of telefonisch 06 – 15363156.

Wijzigingen van de privacyverklaring
Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring van tijd tot tijd dien te wijzigen. Ik raad je dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van het privacy beleid. Het gewijzigde privacy beleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op mijn website is geplaatst.

Meer informatie
Wanneer je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens dan kun je contact met mij opnemen via info@voedingvaniwaarde.nl  of telefonisch 06 – 15363156.

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.