Monique van Iwaarde 
Natuurdiëtist & Orthomoleculair therapeut

AVG Privacyverklaring


In mijn praktijk wordt er zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Welke persoonsgegevens verwerk ik van u?

Wanneer u gebruik maakt van mijn diensten dan heb ik een aantal gegevens van u nodig. Deze verstrekt u via de telefoon (bijv. bij het maken van een afspraak) of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN-nummer
  • Telefoonnummer/mobielnummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam plus klantnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarvoor heb ik deze gegevens nodig

Identificerende gegevens

Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruik om u identiteit vast te kunnen stellen, zoals uw naam, geboortedatum, adresgegevens, BSN-nummer en telefoonnummer/mobielnummer. Uw adresgegevens en telefoonnummer/mobielnummer zullen ook worden gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden gedurende uw behandeling.

Medische gegevens

Ik verwerk alleen medische gegevens (zogenaamde ‘bijzondere’ en/of gevoelige persoonsgegevens) die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de daarbij behorende adviezen te kunnen geven.

Gegevens zorgverzekeraar

Deze gegevens heb ik nodig om een factuur te kunnen maken. Dit zijn de naam van uw zorgverzekeraar en uw klantnummer. Daarnaast verplicht de zorgverzekeraar mij om bepaalde gegevens op de factuur te vermelden zoals uw naam en adresgegevens, uw geboortedatum, uw BSN-nummer en het soort consult.
Alle bovenstaande gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de behandeling. Dit is verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uw facturen worden maximaal 7 jaar bewaard volgens de eis van de Belastingdienst.

Delen met anderen

Ik zal uw gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is en met uw instemming, verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer zoals (huis)arts of overdracht aan andere zorgverleners zoals osteopaat, psycholoog enz.). Ik heb met hen een verwerkingsovereenkomst ten behoeve van een veilige gegevensoverdracht.
Ik zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting/webbureau om uw gegevens veilig op te bergen. Ook dit bedrijf werkt in overeenstemming met de AVG. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerking van persoonsgegevens.
Mijn accountant ontvangt een kopie van uw factuur, zodat ik aan de eisen van de belastingdienst kan voldoen. Ook de accountant werkt in overeenstemming met de AVG. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerking van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Uw heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voedingvaniwaarde.nl Er wordt dan een afspraak met uw gemaakt, omdat legitimatie verplicht is om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of deze zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op via info@voedingvaniwaarde.nl of telefonisch 06 – 15363156.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring van tijd tot tijd dien te wijzigen. Ik raad je dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van het privacy beleid. Het gewijzigde privacy beleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op mijn website is geplaatst.

Meer informatie

Wanneer uw vragen heeft over het gebruik van ww persoonsgegevens dan kunt u contact met mij opnemen via info@voedingvaniwaarde.nl  of telefonisch 06-15363156.

Voor meer informatie over privacy kun u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.