Monique van Iwaarde 
Natuurdiëtist & Orthomoleculair therapeut


Algemene voorwaarden


In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP).

Cliënt of patiënt: natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.

 • De cliënt of patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is.
 • De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief), echter om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar). Een verwijsbrief is een jaar geldig.
 • De diëtist houdt in principe de (verwijzend) arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.
 • De praktijk is bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 06-15353156 of per mail info@voedingvaniwaarde.nl
 • Bent u niet in staat om naar de diëtist toe te gaan, dan is het mogelijk dat de diëtist bij u thuis komt. U kunt dit overleggen wanneer u een afspraak maakt.
 • Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, 3 uur per kalenderjaar. Of u alles vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. In de basisverzekering geldt voor volwassenen een eigen risico. Vaak is er nog extra vergoeding beschikbaar vanuit de aanvullende verzekering. Controleer dit in de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekeraar. Voor meer informatie over tarieven zie in het menu onder tabblad Tarieven.
 • De behandeltijd tijd bestaat uit de tijd die de cliënt of patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).
 • Alles wat u met uw diëtist bespreekt tijdens de behandeling is vertrouwelijk. De diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking. De diëtist houdt rekening met u en waarborgt uw privacy tijdens de behandeling. Van toepassing is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (www.overheid.nl).
 • De cliënt of patiënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult (voor screening, advisering of behandeling).
 • De cliënt of patiënt ontvangt de rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist.
 • Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 • Indien de cliënt of patiënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan de diëtist het voorgenomen consult bij de patiënt of cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt dan de afgesproken tijd.
 • De cliënt of patiënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 • Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
 • De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt of patiënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

Betalingsvoorwaarden

 • De door de diëtist aan een cliënt of patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur te worden voldaan.
 • Indien de cliënt of patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur heeft voldaan, zal de diëtist de cliënt of patiënt in gebreke stellen en een termijn geven om alsnog te betalen. Bij gebreke van deze tijdige betaling is cliënt of patiënt in verzuim.
 • De cliënt of patiënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt of patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 • De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt/patiënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.
 • Indien de cliënt of patiënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt/patiënt.
 • Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt of patiënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 • Indien een cliënt of patiënt ontevreden is over de behandeling zal hij/zij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici (KP) of bij de Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG).